Author: PowerGate

Mô tả công việc: Tham gia vào các dự án phần mềm với khách hàng đến từ UK,US…Làm việc, phối hợp với nhóm để phát triển phần mềm chất lượng cao...

Read More

Mô tả công việc: Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm với khách hàng Anh, Úc, Mỹ, …Tham gia tìm hiểu, phát triển công nghệ, sản phẩm phần...

Read More