June 2019

Mô tả công việc: Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm với khách hàng Anh, Úc, Mỹ, …Tham gia tìm hiểu, phát triển công nghệ, sản phẩm phần...

Read More